De volgende publicaties zijn verschenen in verschillende vakbladen (onder verschillende titels). Werp een blik om mijn CV voor de complete lijst en officiele titels. Op deze pagina staan alle originele publicaties, zoals door mij aangeleverd.


Worldwide Web Services Competitive Analysis 2003

14 IT Services Companies en Route to Innovate Implementations

In dit onderzoek is het myAon.nl project dat ik voor CGE&Y heb uitgevoerd uitgekozen als hèt voorbeeld van een webservices project. Hieronder volgt het onderdeel van het rapport over dit project. Voor het orginele rapport verwijs ik naar de website van IDC.

E X A M P L E : M Y A O N . N L
Aon is a large global risk-management and reinsurance company with 50,000 employees in 500 offices around the world. In the Netherlands, Aon wanted to be able to advise its clients on how to handle risk management and to sell them insurance services that could be resold to their customers. The goal of the company was to not only defend its market position (since competitors were already providing these services), but also to increase efficiency, cut costs, and reduce manual errors by avoiding double-entry of information.

Aon turned to CGE&Y to architect, design, and deploy its new insurance services. A team combining the efforts of CGE&Y and Aon worked on this project for about 12 months. The implementation was performed by CGE&Y, and Aon IT staff was trained on the job and in CGE&Y’s educational center to provide autonomy to Aon.

CGE&Y drafted a new services-oriented architecture to add the flexibility for which Aon was looking. In the past, clients accessed those services via a Web browser. For this engagement, CGE&Y built an ecosystem, and the services are accessible through a Web services interface in such a way that clients may resell them easily to customers. For example, Fenex, a logistics company in the Netherlands transparently offers its members insurance services implemented by Aon.

A proof-of-concept is currently running that allows for access via mobile devices. Future implementations will allow for added services and interfaces. The success was shared across Aon IT directors in Europe, and CGE&Y has been hired to combine the different initiatives and extend this implementation in other countries.

Publicatie: IDC Report of April 2003.


Webservices

Geen technologisch speeltje, maar realistische basis voor bedrijfsvoordelen!

Webservices zijn een drijvende kracht voor het ontstaan van waardenetten binnen ecosystemen. In deze waardenetten zullen bedrijven, zowel intern met bedrijfsonderdelen als extern met andere bedrijven, nieuwe vormen van samenwerkingsverbanden binnen ecosystemen opzetten. Hierbij focussen de onderdelen van het waardenet zich steeds meer op hun kerntaken. De niet-kerntaken worden van derden in het waardenet betrokken.

Publicatie: Business Process Magazine nummer 2 maart 2003.


Applicatie Integratie

Inzicht in de bereidingswijze voor een perfecte maaltijd.

De afgelopen jaren is de belangstelling voor applicatie integratie, terecht, sterk toegenomen. De behoefte om nieuwe, meer flexibele oplossingen te implementeren en steeds meer te integreren met systemen van klanten en partners zonder het goede van alle bestaande, veelal bedrijfskritische systemen te verliezen, is essentieel. Het gevolg: een hoos aan nieuwe technologieën: applicatie servers à la J2EE en .Net, integration brokers, web services met afkortingen als XML, UDDI en SOAP, et cetera overspoelt de CIO van een willekeurige organisatie. Dit artikel geeft inzicht in de diverse gerechten (B2C, EAI, B2C) die er in het applicatie integratie landschap te onderkennen zijn, de beschikbare ingrediënten en bereidingswijze voor een perfecte maaltijd.

Publicatie: Software Release Magazine in september 2002.


Enterprise Applicatie Integratie, de kritieke succesfactor voor e-business?

Menig IT-directeur worstelt op dit moment met een historisch gegroeide lappendeken van bedrijfsprocesondersteunende applicaties. Deze lappen­de­ken wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan hard­ware, besturingssystemen, netwerkprotocollen en ontwikkelomge­vin­gen van de diverse applicaties en de grote aantallen koppelingen tussen deze applicaties. De IT-infrastructuur van menig bedrijf staat er vandaag de dag dan ook bij als het beruchte Winchester House (zie kader). In dit artikel laten we zien dat de IT-verantwoordelijke niet hoeft te wanhopen en wel dankzij Enterprise Applicatie Integratie (EAI). Wat houdt EAI precies in ? En is EAI inderdaad hét antwoord op het Winchester House ? Of is het een nieuwe hype die vanzelf wel weer overwaait ?

Publicatie: ICT Manager.


Drie architectuurpatronen voor applicatie-integratie

van Quick Win naar Flexibiliteit

De roep om snelheid blijft onverminderd van kracht in applicatie-integratieprojecten. Dit geldt met name waar e-business in het geding is. Maar deze snelheid mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van zowel het proces als het eindresultaat. Een belangrijk hulpmiddel om aan deze eisen te voldoen is een architectuurpatroon. Het begrip patroon is relatief nieuw in de wereld van IT, maar werd al in 1977 door Christopher Alexander geïntroduceerd in de context van gebouwen en steden. Na de adoptie van patronen binnen de IT door Erich Gamma in het kader van objectoriëntatie, beleven patronen de laatste tijd een hernieuwde belangstelling. En niet voor niets. Patronen werken versnellend, aangezien zij een vastlegging van opgedane ervaringen zijn, en kwaliteitsverbeterend omdat er wordt voortgebouwd op bewezen oplossingen. In dit artikel worden drie architectuurpatronen behandeld voor applicatie-integratie die zijn gebaseerd op de ervaringen van de auteurs. De drie patronen vormen tezamen een groeipad voor integratie.

Publicatie: Informatie.


IT Strategy Outlook

eBusiness is Business as Usual

eBusiness is de hype voorbij. De dot-com crash heeft in elk geval de zeepbel uiteen laten spatten, niemand geloofd meer in eindeloze groei en onbeperkt succes. Toch is het onderwerp zelf niet door of over, het is alleen niet meer zo opgeblazen. Het wordt dus zaak om goed om te gaan met elektronisch zaken doen, slimme besluiten te nemen over wat wel en wat niet relevant is en vooral het bewaken van veranderingen. De functionaris die deze rol heeft, krijgt een leuke baan: volgen wat er speelt, toepassen wat handig is en standaards bedenken voor het ecosysteem waar het bedrijf onderdeel van is.

Publicatie: CGE&Y IT Strategy Outlook.


E-business van hype naar realiteit

5 kEy-Business Issues

Elke zichzelf respecterende organisatie doet aan E-Business, of zit in een proces om dit zo snel mogelijk te realiseren. Het is in de markt dan ook met zekere regelmaat te zien dat bedrijven, gehaast door het beeld van de oprukkende concurrentie, zich in een E-Business avontuur storten. Het resultaat: E-Business zonder business visie, een business visie zonder rekening te houden met de mogelijkheden van IT, of onverantwoorde snelheid van E-Business leidend tot niet herbruikbare adhoc oplossingen.

Dit artikel scheidt de hype van de realiteit, en levert door middel van vijf belangrijke vuistregels een handvat voor de realisatie van een succesvolle E-Business strategie.

Publicatie: Computable.


De rol van XML in Multi-tier Client/Server Architectuur

XML alleen biedt voor Business-2-Business een onvoldoende basis

In relatief korte tijd is XML uitgegroeid tot de nieuwe haarlemmerolie van de IT-industrie. Elke zichzelf respecterende leverancier van ontwikkelomgevingen, databases, webservers of appli­catie­servers doet iets met XML in een poging mee te liften op de grote aandacht van klanten voor XML, al is het vaak niet meer dan het veelvuldig noemen van de drieletterige afkorting in brochures en presentaties. Dit artikel probeert enerzijds een overzicht te verschaffen in de toepassingsmogelijkheden van XML aan de hand van de multi-tier client/server architec­tuur. Anderzijds wordt gepoogd het realistisch beeld te schetsen van de mogelijkheden en on­moge­lijkheden van XML in diverse toepassingsmogelijkheden aan de hand van een eenvoudig hulpmiddel: de XML-Stack.

Publicatie: Computable.


Het wat, hoe en waarom van applicatieservers

Strategisch gebruik van applicatieservers in multi-product frontend toepassingen bij (bank)verzekeraars

Een veranderende wereld …
De wereld is sterk aan verandering onderhevig. De algemene trend van de laatste jaren is dat alles groter, sneller en beter moet. Ook in het bedrijfsleven is deze trend duidelijk zichtbaar. Dit heeft direct invloed op de eisen die door het bedrijfsleven aan de informatisering gesteld worden. Nu geeft de genoemde trend groter, sneller en beter ons uiteraard weinig houvast voor het bepalen van deze eisen. Binnen het artikel worden een achttal concreet waarneembare trends benoemd, en op basis van deze trends worden de nieuwe eisen voor de informatisering bepaald (het wat?). Vervolgens zal blijken dat de architectuur van de huidige systemen niet voldoet aan de nieuwe eisen. Tevens zal aangetoond worden dat het gebruik van applicatieservers wel bijdraagt aan het invullen van deze nieuwe eisen (het waarom?). Met het inzetten van applicatieservers kan worden overgestapt op een nieuw architectuur­model, waarbij een deel van de huidige systemen hergebruikt kan worden en waarbij tevens wordt voldaan aan de nieuwe eisen. Van dit architectuurmodel worden binnen dit artikel een tweetal te onderkennen stromingen beschreven: Microsoft en de NOIS-alliantie (het hoe?). Het artikel wordt afgesloten met de beschrijving van een intern project dat momenteel binnen de Cap Gemini divisie Insurance & Social Security wordt uitgevoerd. Dit project – getiteld multi-product frontend – heeft als doel om een standaard oplossing te bieden voor de elektronische communicatie tussen het intermediair en de verzekeringsmaatschappijen. Binnen het project spelen de eisen zoals ze in dit artikel benoemd zijn een grote rol, ook de inzet van applicatie­servers komt derhalve ruimschoots aan bod.

Publicatie: Software Release Magazine in november 1999.


Component Broker

Modern en bedrijfskritisch hand in hand

Een aantal jaren geleden realiseerde IBM zich dat de toenmalige strategie voor applicatieont- wikkeling van grote bedrijfskritische applicaties op termijn plaats zou moeten maken voor een meer open, objectbus-based, multi-tier client/server strategie en ontwikkelde het Network Computing Framework (NCF).

Publicatie: Software Release Magazine in maart 1999.


Network Computing Architecture

Toekomstige rol van Oracle Developer marginaal

Een aantal jaren geleden realiseerde Oracle zich dat zijn Designer/Developer strategie voor applicatieontwikkeling op termijn plaats zou moeten maken voor een meer open, objectbus-based, multi-tier client/server strategie en ontwikkelde het Network Computing Architecture (NCA).

Publicatie: Software Release Magazine in November 1998, Optimize en Open Computing.


Network Computing Framework – van Visie naar Werkelijkheid?

De strijd om de toekomst van het internet wordt momenteel hevig gevoerd rond de zogenaamde derde gener- atie internettoepassingen. Met sexy termen als Network Computing Framework, Network Computing Archi- tecture, Open Network Environment, Enterprise Server Platform en Distributed Network Architecture wordt het hoofd van menig toekomstig consument van deze derde generatie internettechnologie op hol gebracht. Zo langzamerhand wordt het echter onmogelijk om het strijdtoneel te overzien, laat staan om strategische keuz- en te maken met betrekking tot het inzetten van deze technologie. Dit artikel verschaft de (toekomstige) con- sument een dieper inzicht in de technologie achter de gedachte van IBM zoals vastgelegd in het NCF.

Publicatie: Software Release Magazine in oktober 1998 en Open Computing.


De vuist van EBM in de strijd om Internet

De strijd om de toekomst van het internet wordt momenteel hevig gevoerd rond de zogenaamde derde generatie internettoepassingen. Op het strijdtoneel bundelen partijen als IBM, Oracle, Sun Microsystems en Netscape de krachten als EBM (Everything But Microsoft) om een vuist te kunnen maken tegen Microsoft. In het strijdgewoel worden alle mogelijke wapens ingezet, variërend van het strooien met vooroordelen tot het overnemen van elkaars terminologie. Voor de (toekomstige) consument van deze derde generatie internet- technologie is het zo langzamerhand onmogelijk om het strijdtoneel te overzien, laat staan om strategische keuzen te maken met betrekking tot het inzetten van deze technologie.

Publicatie: Software Release Magazine in april 1998.


Een goede performance voor derde generatie Internet toepassingen is mogelijk!

Het gebruik van Java en Corba voor het van zakelijke toepassingen kent ongekende mogelijkheden voor organisaties. Zo biedt het “Write Once Run Anywhere” (WORA) principe van Java de mogelijkheid om de tussenpersonen van een verzekeringsbedrijf optimaal te ondersteunen. Dit door bijvoorbeeld een ondersteunende offertetoepassing in Java te ontwikkelen. Op deze manier kan iedere tussenpersonen op zijn eigen platform optimaal worden ondersteund. Een andere mogelijkheid is het toepassen van het principe van automatische distributie middels Java en een Webbrowser. Op deze manier is het mogelijk om de distributie van nieuwe versies van toepassingen sneller, eenvoudiger en goedkoper uit te voeren. Tenslotte is het bijvoorbeeld ook mogelijk om traditionele 3270 toepassingen via een webbrowser aan de eindgebruikers beschikbaar te stellen door het gebruik van Java Beans, Java en Corba. Op deze manier kan men verouderde 3270 toepassingen van een modern jasje voorzien. Natuurlijk betreft dit slechts een aantal mogelijkheden en zijn er legio andere voorbeelden te bedenken. Een veel gehoord vooroordeel van het gebruik van Java en Corba voor het ontwikkelen van zakelijke toepassingen betreft de slechte performance die het gebruik van beide technologieën met zich mee zou brengen. Om inzicht te verschaffen in de performance van een zakelijke toepassing gebouwd in Java en Corba is het noodzakelijk om te kijken hoe Java eigenlijk werkt.

Publicatie: Software Release Magazine.


Objectbus en objecten zijn de toekomst van het Internet

Tot voor kort kende het gebruik van internettechnologie een aantal problemen met het beschikbaar stellen van zakelijke toepassingen. De simpele gebruikersinterfaces, de stateless interactie met de eindgebruiker, de geringe schaalbaarheid, het ontbreken van een mechanisme voor robuuste transacties en de lastige integratie met legacy systemen. Het zijn problemen die al een geruime tijd bestaan en hierdoor het breed uitrollen van zakelijke toepassingen op het Internet belemmerde. Tot voor kort was er geen concrete oplossing voor. Tot voor kort, want, met het volwassen worden van state-of-the-art technologieën zoals Corba, DCom (object bus technologie), Java en ActiveX (objecttechnologie) is het nu mogelijk om zakelijke toepassingen via het Internet beschikbaar te stellen.

Publicatie: Computable.


Ontwikkeltools voor softwarecomponenten – de stand van zaken

Huidige generatie ontwikkeltools geschikt voor het snel opleveren van schaalbare two-tier, three-tier en multi-tier client/server applicaties.

Vandaag de dag hebben organisaties nog altijd te kampen met een groot aantal problemen bij het gebruik van informatietechnologie: de ontwikkel- en onderhoudskosten van de informatievoorziening van een organisatie zijn hoog, het beschikbaar stellen van de juiste gegevens op het juiste tijdstip en de juiste plaats vergt een grote inspanning, de bestaande informatiesystemen belemmeren het snel invoeren van nieuwe produkten en diensten, het in de lucht houden van de informatiesystemen kost veel geld en het aanpassen van de informatiesystemen aan de veranderende behoefte kost nog meer geld. Het zijn problemen die al een geruime tijd bestaan en waarvoor de software-industrie tot voor kort geen concrete oplossing had. Tot voor kort, want één van de ideeën om deze software crisis op te lossen lijkt navolging te krijgen.

Publicatie: Computable.


Multi-tier client/server revolutie

Op weg naar een flexibele, onderhoudbare informatievoorziening

Vandaag de dag hebben organisaties nog altijd te kampen met hoge ontwikkel- en onderhoudskosten bij het gebruik van informatietechnologie (IT). Het beschikbaar stellen van de juiste gegevens op het juiste tijdstip en de juiste plaats vergt een grote inspanning. De bestaande informatiesystemen belemmeren organisaties in het snel invoeren van nieuwe produkten en diensten.

Publicatie: Computable.


Multimedia-applicaties testen

Ontwikkelen van de in populariteit toenemende multimedia-applicaties op CD-Rom blijft moeilijk. Door tal van verschillen met traditionele applicaties wijkt ook het testen af. Consultant P.J Koning en onderzoeker P.A. Strooper beschrijven een testmethode die speciaal werd ontwikkeld voor multimedia-applicaties. Deze is gebaseerd op de traditionele methoden en technieken.

Publicatie: Computable.


A Model for the Evolution of Legacy Systems to Object Oriented

An important form of reuse within the Object Oriented Method, reuse of old non object oriented systems, is not examined yet. Despite the other forms of reuse the Object Oriented Method claims to support the Object Oriented Method is not used often in companies. The lack of research about reuse of old non object oriented systems is one of the main reasons that companies have an waiting attitude about the Object Oriented Method. Companies have thousands lines of code, which are produced in the last years. They spend millions of dollars in these old systems. Do they have to throw away all these investments when they adopt the Object Oriented Method.

In this thesis an architecture is produced which makes it possible that the old systems and the new (object oriented) systems can exist together. After this architecture is installed, it’s possible to migrate the old systems to an object oriented environment. Such an architecture makes it possible that the investments remain and the companies can go on with their work.

irst an common architecture is presented and a solution is proposed for the `relational to relational` situation. Then a method, which implements such an architecture, is proposed and at the end some risk factors, which make the migration difficult, are researched.