Zelfsturing in het hbo?! #velon2018

De workshop: zelfsturing in het hbo begint met een mentimeter-poll waarin gevraagd wordt: Waar denk je aan bij zelfsturing?

De nieuwste pabo heeft hiervoor het volgende beschreven: “De opleiders zijn er voortdurend op gericht het zelfsturend vermogen van de student aan te spreken, ten behoeve van de vorming van een zelfsturende professional.”. Binnen de nieuwste pabo betekent dit dat studenten als beginnend zelfsturend professional aangesproken worden waarbij rekening gehouden wordt met waar de student op dat moment aan toe is.

Bij zelfsturing zijn twee aspecten van belang:

  • Selfregulated learning, oftewel: zelfregulatie
  • Selfdirected learning, oftewel: zelfsturing

Het onderzoek heeft zich gefocust op de vraag: in welke mate kunnen we de zelfsturing in kaart brengen per periode? Op basis van deze vraag is een meetinstrument ontwikkeld. Op basis van het meetinstrument wordt een uitspraak gedaan over de mate van zelfsturing (in 4 fasen: van beginner tot expert). Interessant is om te kijken naar hoe leraren in opleiding en lerarenopleiders naar de zelfsturing van de leraar in opleiding kijken. In het 1e leerjaar zijn er grote verschillen. In het 2de leerjaar verdwijnen die. In het 3de leerjaar zijn er weer grote verschillen. In het 4de leerjaar verdwijnen die. Van leerjaar 2 en 3 vindt er een grote verandering plaats in de opleiding. Er wordt meer stage gelopen. Het gevoel van zelfsturing krijgt bij de studenten een deukje.

De hoofdconclusie: zelfsturing is effectief in kaart te brengen.