24% van de jongeren in het MBO voelt zich onveilig, oftewel: pesten verdient (ook) aandacht in het MBO

Gisteravond zond Pauw in het kader van de Week tegen Pesten een interview uit met de ouders van Livia:

Na maandenlang te zijn gepest op school pleegde de 13-jarige Livia in 2012 zelfmoord. Ze zag geen andere uitweg meer. In de ‘Week Tegen Pesten’ praten we met haar ouders, Ingrid en Gerard van Beelen, over het tragische lot van hun dochter. In haar afscheidsbrief schreef zij: ‘Mij hebben jullie niet kunnen helpen, maar help alsjeblieft andere kinderen.’

Het verhaal is schrijnend en een van de vele voorbeelden waarbij een gepeste uiteindelijk ervoor kiest om een einde aan het leven te maken. En een voorbeeld waarbij de leraar, volgens de ouders, niet ingrijpt.

Binnen het Koning Willem I College ben ik projectleider van de werkgroep Pesten. De werkgroep heeft als doel om het oude pestprotocol te actualiseren en het beleid beter te verankering in de dagelijkse praktijk van ons college:

Drie overwegingen spelen een rol bij de wens tot actualisering. De eerste overweging is dat het CvB wil inspelen op een nieuwe ontwikkeling: de Wet ‘Veiligheid op school’ die in 2015 is ingevoerd. Hoewel deze wet alleen betrekking heeft op primair onderwijs en voortgezet onderwijs, vindt het CvB het belangrijk om zo veel mogelijk aan te besluiten bij de uitgangspunten van deze wet en bij de uitgangspunten van het Actieplan sociale veiligheid op school (Actieplan sociale veiligheid op school, 2014). De tweede overweging is dat pestgedrag een speerpunt is in het kader van het project Versteviging samenwerking lerarenopleidingen en scholen, waarin het KW1C samenwerkt met Fontys Lerarenopleidingen Tilburg. In het kader van dit project is het noodzakelijk dat het KW1C niet alleen een actueel pestprotocol heeft, maar dit ook – aantoonbaar – toepast in de dagelijkse schoolpraktijk. Deze pilot maakt ons bovendien nog scherper bewust van de specifieke rol die leraren hebben bij het voorkomen en aanpakken van preventie. De derde overweging heeft te maken met de veranderende wereld waarin we leven. In de verder verhardende samenleving spelen social media een grote rol, wat onder meer heeft geresulteerd in een nieuwe vorm van pestgedrag: internetpesten. Dit pestprotocol houdt daar rekening mee.

Binnen het MBO voelt 24% van de jongeren zich door fysiek geweld of pesten onveilig op school. Van de jongeren in de leeftijd van 15-25 zegt 8% last te hebben van cyberpesten. Twee derde van deze jongeren zegt de dader ook te kennen.
Schokkende cijfers. Genoeg reden om (ook) in het MBO pesten serieus aan te pakken. Zeker omdat de meest gehoorde klacht onder (gepeste) jongeren is:

De leraar doet niets…

We moeten als onderwijs snel(ler) en adequaat(er) leren te handelen als pesten zich voordoet, maar vooral ook insteken op het voorkomen van pesten door het creëren van sociale veiligheid in de school. Dus insteken op preventie, interventie en het juist informeren van alle partijen. Dit vraagt naast een gedragen pestprotocol, duidelijke verantwoordelijkheden en communicatielijnen binnen de organisatie en met partijen (met expertise) buiten de organisatie en aandacht voor de opbouw van expertise over pesten en het voorkomen van pesten vooral een verandering in mindset: pesten hoort niet binnen een veilige leeromgeving en dus draagt iedereen binnen de school hierin een verantwoordelijkheid:

Leraar doe iets.

Wil je inzicht in hoe het Koning Willem I College pesten probeert aan te pakken? Het pestprotocol is openbaar beschikbaar via onze website, zie kw1c.nl/pestprotocol.