21st century skills voor studenten in het beroepsonderwijs

De workshop: ‘21st century skills voor studenten in het beroepsonderwijs’ gaat in op een onderzoek van een groot aantal scholen, zoals Graafschap college, Aventus, Saxion en ROC van Twente naar 21st century skills in het mbo. Het onderzoek wordt door de Universiteit van Twente ondersteund. Het onderzoek is onlangs gestart en heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Het onderzoek focust zich op techniekstudenten. De workshop wordt gegeven door Frank Rem, Folkert Potze en Bram Clahsen.

De workshop gaat allereerst in op beroepen die veranderen, verdwijnen of nieuwe beroepen die ontstaan. Van hieruit ontstaat de noodzaak om studenten anders op te leiden. Keywords hierbij zijn leren in de beroepscontext en het aanleren van 21st century skills.

De hamvraag is of je generalisten gaat opleiden? Of specialisten? Of generalistische specialisten? Of specialistische generalisten? Het onderzoek richt zich op het opleiden van generalistische specialisten.

De volgende vraag is dan wat dat betekent voor hetgeen geleerd moet worden en hoe je dat vervolgens aanpakt. Over de aanpak is men helder:

Active learning is het adagio, omdat er meer geleerd wordt en dieper geleerd wordt.

De Universteit van Twente heeft samen met docenten van de diverse partijen virtuele labs in ontworpen (in Go-labs) waarbij dit adagio handen en voeten krijgt.

Op dit moment is vooral klassiek lesmateriaal gemaakt. Ik doel hierop vakkennis zoals bijvoorbeeld elektronische schakelingen.

Binnen het onderzoek heeft men gekozen om af te bakenen op de volgende 21st century skills: kritisch denken, samenwerking en reflectie. Ik vraag me sterk af of je juist met deze skills het dilemma van veranderende, verdwijnende en nieuw te onstane beroepen kunt tackelen. Ik zou eerder kiezen voor andere skills. Uit de reacties in de zaal vang ik een zelfde geluid op.

Op termijn wil men als eerste samenwerkingsmogelijkheden gaan toevoegen in de virtuele labs. Men denk aan het toevoegen van mogelijkheden van online samenwerken aan een elektronische schakeling. Echter, van samenwerken wordt je natuurlijk niet per definitie beter in samenwerken. Mijn vraag hoe ze samenwerking willen aanleren is nog te vroeg in hun onderzoek.

Samengevat een interessant idee en een (logischerwijs) zoeken naar hoe je 21st century skills in het mbo handen en voeten kan geven. Helaas is het project pas drie maanden geleden start en zijn er derhalve nog geen lessons learned. Die had ik gehoopt te halen, zodat ik deze mee kon nemen in de diverse activiteiten binnen ons college rondom 21st century skills.