Hoe wordt (cyber)pesten in België aangepakt?

Via de blog X, Y of Einstein van Pedro de Bruckere werd ik geattendeerd op onderstaande video over het bestrijden van cyberpesten in België.

In de video wordt pakkend in beeld gebracht hoe cyberpesten zich ontwikkeld van milde kwetsende berichten tot zeer agressieve berichten en bedreigingen. Offline bedreigingen gaan verder in de online wereld.

Uit het artikel Pesten en sociale veiligheid op scholen: definities en keuzes op micro, meso en macroniveau uit het tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54 (2015) heb ik geleerd dat dit vaak het patroon blijkt te zijn: pesten begint in de offline wereld en vervolgens over naar de online wereld. Een zeer interessant artikel trouwens.

Ook valt op dat de gepeste die aan het woord is zich isoleert. Een belangrijk teken om alert op te zijn als ouder en docent. Naar aanleiding van een les over pesten merkt de docent dat de gepeste zich niet op haar gemak voelt. Hulde aan de docent die na de les bij de gepeste informeert hoe het met haar gaat. De belangrijkste en blijkbaar de lastigste stap is om uit het isolement te stappen en het probleem te delen met je ouders of je docent(en). Gepesten blijken dit alleen te doen als ze zich gezien en gehoord voelen bij een docent. Oftewel: bij een gezond pedagogisch klimaat. Vanuit het delen ontstaat de weg naar een oplossing. Bekijk vooral de video om het hele verhaal te weten te komen.

In Nederland is (cyber)pesten de afgelopen jaren sterk in de belangstelling komen te staan door een aantal zelfmoorden die gerelateerd zijn aan (cyber)pesten. De rijksoverheid verplicht scholen om een veiligheidsplan te hebben. Voor meer informatie vanuit de rijksoverheid zie: veilig leren en werken in het onderwijs.

In mijn boek Mediawijsheid in de klas komt (cyber)pesten uiteraard aan bod. Het boek bevat een les met een introductievideo op cyberpesten, echte vragen om het gesprek met de jongeren aan te gaan en een tweetal opdrachten om jongeren mee aan het werk te zetten in groepjes. Uiteraard bespreek je de opdrachten na als docent met de klas. De les wordt uiteraard uitgebreid uitgewerkt in het boek. Het boek verschijnt medio mei 2015.