Discussie bij het STIC van Microsoft over leren

Op vrijdag 1 april 2011 had ik het genoegen om het School Technology Innovation Centre (STIC met hashtag #STIC1 op Twitter) van Microsoft te bezoeken samen met 17 collega’s uit het MBO-veld uit Nederland.

Microsoft heeft een interessant programma bedacht met aandacht voor de visie van Microsoft op Leren en Onderwijzen, een rondleiding om in aanraking te komen met de nieuwste snufjes, het Microsoft IT Academy programma en aandacht voor het nieuwe werken.

In deze post mijn beleving van de afsluitende discussie over het nieuwe werken/leren. De discussie wordt geopend met de vraag: “Hoe zet je ICT in het onderwijs?”. Een boeiende discussie ontstaat met een aantal reacties, zoals: “Het inzetten van ICT mag nooit een doel op zich zijn.”, “Bedenk van te voren het gewin, gemak, genot en geest der tijd (4G’s) van het inzetten van ICT.”, “Bekijk het vanuit de student, maar vergeet de docent niet, want vanuit student zijn die 4G’s vaak goed te onderbouwen, maar vindt de invoering niet plaats door de docent. Wat zijn de 4G’s van de docent?” en “Bekijk het nut van ICT vanuit wat al bekend is over pedagogiek en didactiek.”.

Het is lastig om achteraf alle nuttige ideeën te reproduceren, en door het boeiende karakter heb ik een beperkte set aantekeningen kunnen maken.

Voor mezelf heb ik naar aanleiding van de discussie de volgende conclusie getrokken:

Aan de ene kant vormt ICT een bedreiging voor het onderwijs. Het alleenrecht op kennisoverdracht ligt niet meer bij scholen doordat steeds meer informatie gratis beschikbaar is op internet: wisdom of the crowds. Of het onderwijs nu wil of niet, met moet iets met deze bedreiging doen, want anders heeft school op termijn geen toegevoegde waarde meer.

Aan de andere kant vormt ICT een kans voor het onderwijs. Door het gebruik van ICT binnen het onderwijs is het mogelijk om meer studenten binnen te houden door aan te sluiten bij hun wereld (motivatie). Tevens geeft het gebruik van ICT meer didactische mogelijkheden. Het onderwijs zal kritische moeten leren welke mogelijkheden werken in welke situatie om zo deze betere didactiek vorm te geven. Belangrijk is om eerst vanuit de leerdoelen te kijken wat een student moet leren. Om vervolgens te kijken welke didactische werkvormen ingezet kunnen worden met welke ICT-mogelijkheden. Hierbij moet steeds kritisch gekeken worden naar de toegevoegde waarde van ICT. In veel situatie zal een degelijke “ouderwetse” werkvorm de juiste zijn. Denk aan het automatiseren van bepaalde handelingen in de autobranche.  Terwijl in andere gevallen juist de inzet van ICT een meerwaarde heeft. Denk hierbij aan augmented reality in de autobrache.

Het onderwijs zal vanuit het aansluiten bij de belevingswereld van zijn studenten zich blijvend moeten onderscheiden op pedagogisch en didactisch vlak (met kritisch gebruik van ICT) en een ontmoetingsplek voor leren moeten worden. Alleen zo kan het onderwijs zijn hoofd boven water houden.