Sessie 3.4 – Het analyseren van gegevens

Analyseren van gegevens

Analyseren van gegevens

Vandaag de laatste sessie van de Leergang TEL waarin zowel het kwalitatieve als het kwantitatieve onderzoek omgezet gaat worden in een eindverslag. Voordat je het eindverslag kunt opstellen, zul je eerst de gegevens moeten analyseren in het licht van je onderzoeksvraag.

Het analyseren kent twee vormen op basis van de twee soorten onderzoek:

Kwalitatieve analyse – bestaat uit beschrijven van de gegevens met een duidelijke diepgang, waarbij voorbeelden aangehaald worden;

Kwantitatieve analyse – bestaat uit het beschrijven van de grote lijnen aan de hand van de antwoorden op de vragen.

Bij kwalitatieve analyse kun je open coderen en gesloten coderen.

Bij open coderen ga je de gegevens labelen. Zo kun je woorden als “inspelen op veranderingen”, “verschil maken tussen docenten”, et cetera. labelen onder het kopje “flexibel” bij een onderzoek naar de eigenschappen van een goede docent. Op basis van deze labels kun je een boomstructuur maken van deze labels. Deze labels kun je vervolgens weer groeperen. Op basis hiervan kun je op zoek gaan naar de patronen in hetgeen de geïnterviewde gezegd heeft.

Bij gesloten coderen werk je andersom. Je maakt vooraf op basis van de theorie, bijvoorbeeld motivatie bestaat uit intrinsiek en extrinsiek, een schema. Vervolgens koppel je hetgeen de geïnterviewde zegt aan dit schema. Op deze manier orden je alle gegevens.

Belangrijk is dat je steeds de gedachtestappen vastlegt, zodat een ander dit kan controleren. Op deze manier verhoog je de validiteit van je onderzoek.

In de opdracht om de kwalitatieve analyse uit te werken wordt gevraagd om de antwoorden uit te werken in het Onderzoeksopzet kwalitatieve analyse door aan het einde een kolom toe te voegen waar je de antwoorden in zet. In mijn uitwerking van de kwalitatieve analyse heb ik dit al gedaan. Wat echter niet duidelijk is, is hoe ik tot deze analyse komen ben. Oftewel: ik moet beschrijven hoe ik de analyse aangepakt heb.

Aanpak kwalitatieve analyse

Tijdens het interview had ik het Onderzoeksopzet kwalitatieve analyse bij me en heb ik stap-voor-stap de vragen doorgelopen met de student. Tijdens het interview heb ik de antwoorden kort genoteerd bij de betreffende thema’s en deelaspecten. Regelmatig heb ik de antwoorden samengevat om te checken of ik het juist en compleet genoteerd had.

Op een later tijdstip heb ik de aantekeningen sec uitgewerkt in een blogpost. Tevens heb ik gepoogd per thema een inzicht te formuleren. Zie hier het resultaat waarin zowel de sec uitspraken als de inzichten beschreven zijn.

Aanpak kwantitatieve analyse

Het kwantitatieve onderzoek is via Google Docs afgenomen. Van de ongeveer 65 studenten hebben er 27 de enquête ingevuld (42% respons).

Op een later tijdstip zijn de resultaten sec uitgewerkt in een blogpost. Doordat gekozen is om alle vragen te scoren op een 5-puntsschaal (helemaal mee eens tot helemaal mee oneens), en de kracht van Google Docs, zijn de resultaten direct in grafiek beschikbaar. Helaas zijn in de originele post de grafieken verdwenen. In deze post is tevens gepoogd een eerste aanzet te geven in mogelijk conclusies (inzichten).

De rest van de sessie is gebruikt om een eerste aanzet van het onderzoeksverslag te schrijven. Deze volgt binnenkort in een volledige blogpost waarin alle elementen als geheel terug te vinden zijn met een duidelijke conclusie.

Wederom een leerzame sessie. Ook wel een beetje vreemd om na 1,5 jaar echt naar een afronding te gaan. Want dit is de laatste bijeenkomst met de groep. Nu alleen nog de theorietoets, het verdedigen van mijn leerarrangement en het proces om te komen tot, en het schrijven van mijn eindverslag van het onderzoek.

[ad#reclame]