CGO: Wat kost dat nou? (2)

Op mijn weblogitem “CGO: Wat kost dat nou?” heb ik een aantal reacties gehad: Zou mijn betoog niet te zwart-wit zijn? En kan het CGO niet ook besparingen leveren? Natuurlijk was mijn betoog zwart-wit, echter blijft voor mij de essentie staan. Een aantal nuances wil ik nog toevoegen. Al is het maar om nog meer reacties teweeg te brengen en een gezonde discussie op gang te brengen.

Eén het is lastig is om vast te stellen wat er allemaal onder de noemer CGO valt. Zo noem ik in mijn betoog de invoering van het Leer-, Loopbaan en Burgerschapsdossier. De vraag is of dit onder CGO valt? Ja, het dossier is opgesteld door het beschrijven van werkprocessen en competenties, echter is het voornamelijk een overheidsmaatregel die poogt een aantal problemen via het onderwijs op te lossen, denk ik. De politieke kloof die er op dit moment is tussen de gewone man en de overheid wordt gepoogd te dichten door politiek bewustzijn bij te brengen. Dit staat beschreven in het dossier. Daarnaast wordt het niveau voor Engels en Nederlands in het dossier beschreven. Een poging om de integratieproblematiek aan te pakken? Elkaar begrijpen is het minste dat nodig is om met elkaar samen te leven en van elkaars culturen te kunnen leren. Verder wil men volgend schooljaar ook het niveau voor Wiskunde vaststellen in het dossier. Dit nadat er veel kritiek geuit is op het taal- en rekenniveau van onze Pabo studenten in Nederland. Dit betekent dat op het MBO de vakken Nederlands en Wiskunde weer terugkeren. Of het nu wel of niet onder CGO valt, volgens mij is dit een verzwaren van hetgeen een school moet aanleren, en dus kost dit extra geld.

Een tweede nuance wordt door mijn collega aangedragen. Er zijn binnen het MBO een groot aantal nieuwe functies gedefinieerd: onderwijsassistentes, instructeurs, tutoren, leraren en senior leraren. Ook hier is de vraag of dit specifiek onder CGO genoemd kan worden, maar is uiteraard absoluut iets dat in dezelfde golf van veranderingen is meegenomen. Door slim taken over te hevelen van dure functies naar goedkopere functies zou er een besparing kunnen ontstaan, en zo mogelijk CGO voor wat betreft de doorlopende kosten neutraal kunnen zijn. Leo Prick noemt dit ook in zijn boek: Onderwijs op de Divan. Een aanrader trouwens, want voor Euro 2,50 is dit boek bij de Slechte te kopen, en geeft een mooi overzicht van 25 jaar overheidsbemoeienis met het onderwijs. In praktijk zie ik echter, en ook hier geeft Leo Prick een verklaring voor, voornamelijk dure functies op afdelingen. Dit kan te maken hebben met het beleid dat jaren geleden ervoor gezorgd heeft dat dure docenten bleven zitten waar ze zaten, en goedkope jonge mensen niet meer het onderwijs in gingen, omdat ze elders meer konden verdienen. Zo is er een aantal mooie nieuwe functies bedacht, die echter nauwelijks gebruikt worden. Mogelijk dat de komende golf uitstroom uit het onderwijs hier verandering in kan brengen, echter zal de keuze voor het onderwijs dan wel een aantrekkelijke carrière moeten zijn.

Daarnaast heerst er het idee dat bijvoorbeeld procesbegeleiding, studieloopbaanbegeleidin, mentorschap of hoe je het wilt noemen door goedkopere krachten gedaan zou kunnen worden. Zo ontstaat er een splitsing tussen de goedkope procesmensen en dure inhoudsmensen. Ik denk dat deze splitsing niet juist is. Het begeleiden van studenten met bijvoorbeeld ADHD, PDD-nos, leerproblematieken, et cetera vraagt zeer specifieke kennis en kunde die zijn waarde heeft en zeldzaam is. Ikzelf zie zowel op het vlak van proces als van inhoud een mogelijkheid om een verschil te maken in senioriteit. Het voordeel hiervan is dat bijvoorbeeld goede procesmensen niet de inhoud ingaan omdat ze daarmee meer kunnen verdienen. Daarnaast wordt, al zal er mogelijk altijd een gezonde spanning zijn, er mogelijk door de inhoudsmensen mogelijk met meer respect naar de procesmensen gekeken. Inhoud kan niet zonder proces, en proces niet zonder inhoud.

In de praktijk zie ik dit nog echter maar zeer minimaal handen en voeten krijgen, en wordt het CGO op dit moment uitgevoerd voor 90% door dure krachten. Maar absoluut iets om eens goed onder de loep te nemen, en biedt mogelijk op lange termijn een uitweg. Op korte termijn zie ik hier echter weinig mogelijkheden.